FUNDACJA RIME jest organizacją non profit

KRS: 0000620500
NIP: 5213736590
REGON: 364579558
adres rejestrowy:
02-758 Warszawa
ul. Śródziemnomorska 55/18

FUNDATORZY:

Elwira Bocheńska
Krzysztof Witkowski

ZARZĄD FUNDACJI:
Prezes Zarządu: Elwira Bocheńska
Członek Zarządu: Leszek Kasprowicz
Dyrektor Fundacji: Krzysztof Witkowski

WYCIĄG ZE STATUTU FUNDACJI RIME:
Rozdział I. Postanowienia Ogólne.
[…]
Pkt 2
1. Fundacja ma osobowość prawną.
2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 ze zm.) oraz niniejszego Statutu.
3. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.
4. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Celem właściwego realizowania celów statutowych i gospodarczych, Fundacja może także prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy Fundacji w językach obcych.
7. Czas trwania fundacji nie został ograniczony.
8. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek prawa cywilnego i handlowego, jak też do innych fundacji.
9. Właściwym ministrem dla Fundacji jest Minister właściwy dla spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

Pkt 4
Celem fundacji jest:
1. wspieranie, rozwój, propagowanie i ochrona kultury tybetańskiej,
2. upowszechnianie w świadomości społecznej humanistycznych wartości kultury tybetańskiej,
3. wspieranie poprzez działania edukacyjne upowszechniania kultury, sztuki i tradycyjnych wartości kultury tybetańskiej,
4. rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie dla rozwoju kultury i sztuki tybetańskiej.

Pkt 5
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
– organizację spotkań, wykładów i imprez kulturalnych finansowanych przez Fundację,
– udzielanie stypendiów osobom podejmującym studia języka, sztuki czy kultury tybetańskiej w kraju lub za granicą,
– realizację, a także finansowanie lub wspieranie projektów wydawniczych periodycznych, książkowych, internetowych i elektronicznych,
– gromadzenie księgozbiorów, zbieranie czasopism oraz innych materiałów informacyjnych o kulturze i sztuce tybetańskiej, a także prowadzenie w tym zakresie biblioteki,
– wspieranie tłumaczeń tekstów związanych z kulturą, sztuką i tradycją tybetańską,
– gromadzenie przedmiotów kultury materialnej Tybetu, oraz wspieranie rozwoju rękodzielnictwa w tym zakresie,
– działalność edukacyjno-informacyjną finansowaną przez Fundację,
– wspieranie finansowe oraz rzeczowe organizacji zorientowanych na przekaz kultury tybetańskiej,
– rozwijanie kontaktów, wymiana informacji oraz doświadczeń z osobami fizycznymi, prawnymi oraz innymi organizacjami związanymi z kulturą tybetańską,
– wspieranie nabywania lub budowy ośrodków zajmujących się propagowaniem tradycji i kultury tybetańskiej. Obejmuje to również konserwację i ochronę zabytków, o ile
wykorzystywane są jako siedziby takich ośrodków,
– działalność charytatywną,
– prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, badawczej i wydawniczej finansowanej przez Fundację, służącej do realizacji celów statutowych Fundacji,
– świadczenie czynności administracyjnych i pomocniczych względem biura i siedziby Fundacji.